Jako radca prawny świadczę osobiście oraz z pomocą zatrudnianych prawników i aplikantów usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa prawnego.

Zespół Kancelarii specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w branżach handlowej, produkcyjnej oraz usługowej, jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego, samorządowych osób prawnych, regionalnych instytucji finansujących, specjalnych stref ekonomicznych.

Atutami wykorzystywanymi w pracy dla pełnej satysfakcji Klienta są bogata wiedza prawnicza poparta znajomością obowiązujących przepisów prawa, innowacyjne i elastyczne podejście do problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Klienta, personalne zaangażowanie w realizowane zamierzenia oraz szybkość działania, wynikająca z bardzo dobrej organizacji pracy. Na pierwszym miejscu zawsze mamy na względzie indywidualne potrzeby Klienta, co stanowi dla prawnika niebywałą motywację do poszukiwania często wręcz precedensowych rozwiązań pojawiających się zagadnień prawnych.

Wiodącą specjalizacją Kancelarii jest obsługa szeroko rozumianych procesów inwestycyjnych, obejmująca świadczenie zarówno na rzecz inwestorów, jak i wykonawców oraz podwykonawców pomocy prawnej w inicjowaniu i koordynacji robót budowlanych, poprzez opracowywanie projektów umów oraz dalej formalno-prawny nadzór etapów zarówno projektowania,  jak i wykonawstwa inwestycyjnego oraz czynności  oddawania gotowych obiektów budowlanych.

Zatrudnieni w Kancelarii prawnicy i aplikanci posiadają również poważne doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, zwłaszcza kapitałowych.

Bogata paroletnia praktyka w tym aspekcie obejmuje wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i obsługą walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników, organów nadzoru, doradztwo prawne dotyczące zagadnień kapitałowych, przygotowanie umów i statutów spółek, zarówno nowych, jak i zmian do już zawartych. Wyspecjalizowany w zagadnieniu pracownik Kancelarii, oddelegowany do stałej obsługi Klienta, zajmuje się też wszelkimi sprawami danego przedsiębiorcy w sądowym postępowaniu rejestrowym (przygotowanie właściwych formularzy, korespondencja z właściwym sądem) oraz opracowywaniem pod względem prawnym innych aktów wewnętrznych.

Szczególne bogate doświadczenia związane z komercjalizacją i prywatyzacją zarówno przedsiębiorstw państwowych spółek prawa handlowego, samorządowych i państwowych rekomendują kancelarię do wyspecjalizowanego zakresu usług doradztwa prawnego w nadzorze właścicielskim, świadczonych dla jednostek samorządów terytorialnego.

Niezbędnym elementem świadczonej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego materialnego jest obsługa procesowa Klienta. Kancelaria podejmuje się reprezentacji w procesach sądowych prowadzonych w trybie zwykłym oraz wedle reguł postępowań odrębnych, w postępowaniu zabezpieczającym, egzekucyjnym, mediacyjnym, polubownym.

Prowadzimy również sprawy w postępowaniu administracyjnym. W zakresie spraw procesowych Kancelaria w ostatnich kilku latach może poszczycić się przeprowadzeniem i pozytywnym zakończeniem kilkuset spraw procesowych dla klienta.

Zawsze staramy się dostosować sposób i zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Zapraszamy do współpracy.